BES flash mars/maart 2006

BES flash: een nieuwe manier om jullie snel op de hoogte te houden over ergonomie in binnen- en buitenland. Alle reakties zijn welkom

BES Flash: une nouvelle façon d'informer les membres de la BES plus rapidement sur l'ergonomie en Belgique et à l'étranger. Toutes les réactions et suggestions sont les bienvenues

BES national
Onze nationale studiedag van 23 maart jongstleden was een succes. (89 inschrijvingen) en is verlopen zonder noemenswaardige problemen niettegenstaande er wat meer tijd werd genomen dan voorzien door sommige zeer gemotiveerde sprekers. Het lekkere eten dat door Fiorella Brusco voorzien werd zat er ook voor iets tussen.
De teksten zijn beschikbaar op de website www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/fichiers_site_bes/agenda.htm
Ondanks het succes van de studiedag bleven slechts 26 aanwezigen voor de algemen vergadering. Het verslag van deze vergadering zal binnenkort eveneens beschikbaar zijn op
de site.

Notre journée nationale BES du jeudi 23 mars 2006 a connu un beau succès (89 inscrits) et s'est déroulé sans véritable problème même si un retard certain a été constaté en raison de la motivation des orateurs et du succulent repas que nous avait organisé Fiorella Brusco.
Les textes mis à jour sont disponibles sur notre site web www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/fichiers_site_bes/agenda.htm
Par contre seules 26 personnes sont restées pour l'Assemblée générale. Le rapport de cet AG sera bientôt disponible sur notre site.

IEA Logo Contest
The IEA'2006 Congress in Maastricht, Netherlands in July will be an opportunity to celebrate the 50th anniversary of the decision to found the IEA. A number of events will be organized during the Congress for that purpose.  One of these events will be a contest for deigning a new IEA logo. This message is a call for submissions for this contest. This call for submissions, together with the attached document describing the rules of the IEA Logo Contest, is under the responsability of IEA Federated Societies. It should be distributed as widely as possible within your Society.
More information: http://www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/fichiers_bes_flash/IEA_Logo_Contest%203.doc

Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Vooraleer de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia opgenomen in de onderstaande lijsten vast te stellen, is een publieke raadpleging georganiseerd. Deze raadpleging en de modaliteiten voor het indienen van een eventueel bezwaar geschieden overeenkomstig de hierna vermelde procedure. De in de procedure bedoelde aanvangsdatum van de raadpleging is 1 maart 2006.
http://www.meta.fgov.be/pa/fraff.htm?../pk/pkf/pkfp/nlkfp02.htm&1

Procédure de consultation publique relative aux valeurs limites d’exposition professionnelle
Préalablement à la détermination des valeurs limites d’exposition professionnelle pour les agents chimiques repris sur les listes ci-dessous, une procédure de consultation publique est organisée. Cette consultation et les modalités pour l’introduction d’une éventuelle objection se font suivant la procédure reprise ci-après. La date du début de la procédure est le 1er mars 2006.
http://www.meta.fgov.be/pa/fraff.htm?../pk/pkf/pkfp/frkfp02.htm&1

Activiteiten van de Nederlandstalige vleugel van de BES:
Meer info in de volgende Bes flash

Activité de la section francophone de la BES:
La section FR de la BES est en discussion aves l'INRS pour une visite de deux jours de leurs laboratoires en octobre 2006 (probablement les 26 et 27). Le nombre d'inscrit sera limité. Plus d'info dans nos prochains BES flash

Conferenties- Conférences
Ter herinnering :IEA 2006 (International Ergonomics Association) congres doorgaat van 10
tot 14 juli 2006 te Maastricht. http://www.iea2006.org/

Pour rappel: prochain congrès de l'IEA 2006 (International Ergonomics Association) aura lieu du 10 au 14 juillet à Maastricht, http://www.iea2006.org/

De Zweedse vereniging voor ergonomie ondersteunt de internationale conferentie over "Work With Computing Systems (WWCS)" in Stockholm van 21 tot 24 mei. Het zal vooral gaan over de belangrijke aspecten van het werken met computers. Voor info :  www.wwcs2007.se

L'association suédoise d'ergonomie soutient la conférence internationale sur "Work With Computing Systems (WWCS)" qui se tiendra à Stockholm du 21 au 24 mai. Elle concernera principalement les aspects importants liès au travail avec ordinateur. Plus d'info: www.wwcs2007.se

Le 41ème congrès de la SELF aura lieu les 11-12 et 13 septembre à Caen (F) et aura pour thème Ergonomie et Santé au Travail et les 5 sous-thèmes: le stress professionnel, la charge de travail, les durées de travail, le vieillissement des populations au travail et la pluridisciplinarité.
Plus d'info sur
http://www.ergonomie-self.org/self2006/theme2006.html

Publicaties - Publications
SOBANE : een nieuwe brochure over de risico's verbonden aan het gebruik van handgereedschap. Meer info op: http://www.sobane.be/liens_nl_sobane.html#nieuws

SOBANE: Une nouvelle brochure sur les risques liés aux machines et outils à main vient de paraître. Plus d'info sur http://www.sobane.be/liens_fr_sobane.html#nouveautes

Internetlinks - Liens internet
Leren op afstand
(e-learning) en ergonomie. Meer info via de site van FEES :
http://www.fees-network.org/resources/elearning.html

Enseignement à distance (e-learning) en ergonomie. Pour en savoir plus le site de FEES, à l'adresse http://www.fees-network.org/resources/elearning.html

Bilbao : Nieuwe fiches (factsheets 61 tot 66) over opkomende fysieke belasting en jonge werknemers. Werk aan de winkel voor ergonomen http://europe.osha.eu.int/publications/factsheets

Bilbao: de nouvelles fiches sur les risques physiques émergents liés à la sécurité et à la santé au travail (60), du boulot pour les ergonomes et aussi sur les risques des jeunes au travail (61 à 66)
http://europe.osha.eu.int/publications/factsheets

Verlichting : als je berekeningen te doen hebt voor de verlichting in een lokaal is er nu DIALUX, een gratis programma dat toelaat om de catalogen van verschillende leveranciers
toe te voegen (ook gratis)
Downloaden kan op : (130 MB)
http://www.dialux.com
Om de plug-in catalogen van de leveranciers toe te voegen moet je het programma opstarten na het downloaden en een fabricant toevoegen. Het programma stuurt u via de site
van de leverancier om de gewenste plug-in te downloaden.

Eclairage: vous avez des calculs d'éclairement à faire pour un local. Auparavant, chaque fabricant avait son programme. DIALUX est un programme gratuit qui permet d'incorporer les catalogues (aussi gratuits) de nombreux fabricants.
Pour télécharger (plus de 130 MB), http://www.dialux.com
Pour ajouter les Plug-in catalogues des fabricants, exécuter le programme dialux sur votre PC après son installation et choississer un luminaire d'un fabricant. Le programme vous conduira sur le site du fabricant pour y télécharger le Plug in à installer

Nieuwe Belgische site: Netwerk voor Psycho-Sociale uitwisseling over de Evolutie van de Werkvoorwaarden en de verbetering van het professionele Welzijn
http://www.respectautravail.be/

Un nouveau site en Belgique: Réseau d'Echange Socio-Psychologique pour l'Evolution des Conditions de Travail et l'amélioration du Bien-être professionnel
http://www.respectautravail.be/

Vacatures :
Een vacature voor een Research Fellow
bij het instituut Helen Hamlyn Research Centre; dat 2-jaarlijks de bruisende conferentie INCLUDE (industrial design) verzorgt. http://www.hhrc.rca.ac.uk/programmes/include/index.html

Un poste vacant pour un chercheur à l'institut Helen Hamlyn Research Centre, qui organise tous les 2 ans la conférence INCLUDE sur le design et l'industrie: http://www.hhrc.rca.ac.uk/programmes/include/index.html

Een prettig Paasfeest
De bonnes fêtes de Pâques


Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: piette@hytr.ucl.ac.be
Website / Site BES: http://www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/


Unité Hygiène et Physiologie du Travail
Université catholique de Louvain
Clos Chapelle-aux-Champs 30-38
B  -  1200   Bruxelles
Tél. 32 2 764 32 29  -   Fax 32 2 764 39 54
Email: piette@hytr.ucl.ac.be
Site WEB: http://www.md.ucl.ac.be/hytr/
Site SOBANE: http://www.sobane.be