BES flash mai/mei 2006
Nouveau: tous les BES flash sur notre site
Nieuw: alle BES flash op onze website
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/fichiers_bes_flash/BESflash.htm

BES flash: een nieuwe manier om jullie snel op de hoogte te houden over ergonomie in binnen- en buitenland. Alle reakties zijn welkom

BES Flash: une nouvelle façon d'informer les membres de la BES plus rapidement sur l'ergonomie en Belgique et à l'étranger. Toutes les réactions et suggestions sont les bienvenues

BES national
Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op vrijdag 2 juni
Prochaine réunion du CA national de la BES le vendredi 2 juin

News
De ministerraad paste de wetgeving tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk aan. Hiervoor stelde de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk en Informatisering, een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor.
Meer info: http://presscenter.org/archive/20060505/6c30aed928e7d31b4ad79b10cc9993fb/?lang=nl

Sur proposition de M. Peter Vanvelthoven, Ministre de l'Emploi, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi et un projet d'arrêté royal adaptant la législation relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail.
Plus d'info:
http://presscenter.org/archive/20060505/6c30aed928e7d31b4ad79b10cc9993fb/?lang=fr

Parlementair vraag (19 april 2006) van mevrouw Yolande Avontroodt (VLD) aan de minister van Werk over "de erkenning van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk" (nr. 11118)
Minister Peter Vanvelthoven: De administratie heeft een voorontwerp van koninklijk besluit opgesteld om het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten te wijzigen en het mogelijk te maken dat personen met een lagere kwalificatie dan preventieadviseur ook adviezen kunnen verstrekken en bezoeken afleggen. Het eerste bezoek zal wel altijd door een universitair geschoolde preventieadviseur moeten gebeuren.   De administratie stelt ook nieuwe overgangsmaatregelen op voor het KB van 5 december 2003 over de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten. Er zijn gesprekken bezig met de beroepsverenigingen. Het ontwerp tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 zal het bovendien mogelijk maken dat personen die niet in aanmerking komen voor het dragen van de titel van preventieadviseur, maar toch een kwalificatie bezitten op het vlak van ergonomie en bedrijfshygiëne, aan de slag kunnen bij de externe diensten.
Volledig tekst (pagina's 6 en 7): http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac922.pdf

Question parlementaire (19 avril 2006) de Mme Yolande Avontroodt (VLD) au ministre de l'Emploi sur "la reconnaissance des services externes pour la prévention et la protection au travail" (n° 11118)
Peter Vanvelthoven
, ministre: L’administration a élaboré un avant-projet d’arrêté royal tendant à modifier l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes et à permettre à des personnes possédant des qualifications inférieures à celles d’un conseiller en prévention de jouer un rôle consultatif et d’effectuer des visites. La première visite devra cependant toujours être effectuée par un conseiller en prévention de niveau universitaire.  L’administration prévoit également de nouvelles mesures transitoires dans le cadre de l’arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes. Des discussions sont en cours avec les fédérations professionnelles. Le projet de modification de l’arrêté royal du 27 mars 1998 permettra de plus aux personnes qui ne peuvent porter le titre de conseiller en prévention mais qui disposent de qualifications en matière d’ergonomie et d’hygiène du travail d’être employées au sein des services externes.
Le texte complet (pages 6 et 7):
http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac922.pdf

Activiteiten van de Nederlandstalige vleugel van de BES:
Bes Ned organiseert een studiedag op 19 oktober met als thema "terugblik op het IEA congres".
Er worden ook posters getoond van studenten die een eindwerk over ergonomie gemaakt hebben

De studiedag "Ergonomie op de werkplek" van 9 mei 2006 in een notedop.
De studiedag "Ergonomie op de werkplek", georganiseerd door het Provinciaal Comité Limburg voor de bevordering van de arbeid, die plaatsvond in het Provinciehuis van Hasselt kende misschien een eerder bescheiden aantal deelnemers maar was wel verhelderend op het vlak van de huidige onderzoekstopics, liet een sprekend voorbeeld zien van een geslaagde ergonomische realisatie in de Ford fabriek van Genk, gaf zowel een basisaanzet voor verbeteringen op het vlak van cognitieve ergonomie en gaf hiervan een toepssing door de presentatie van een uitgewerkt voorbeeld een ergonomisch (en gebruiksvriendelijk) intranet-portaal. Ook was er aandacht voor de organisatie-ergonomie door de psychosociale aspecten van werkorganisaties te belichten.
Van de werkshop Fysieke ergonomie toegepast op de kantooromgeving had ik persoonlijk meer verwacht maar misschien had dit ook met mijn eigen voorkennis te maken.
Al bij al vond ik en zo als ik hoorde ook de deelnemers rondom mij het een geslaagde studiedag.
Leen Claes

Activité de la section francophone de la BES:
La section FR de la BES visitera les laboratoires de l'INRS. Une visite de deux jours est prévue: les dates sont fixées aux 9 et 10 novembre 2006.
Le nombre d'inscrit sera limité. Plus d'info sur l'inscription dans nos prochains BES flash

Conferenties- Conférences
Studiedag 'Bedrijf in beweging'
Voldoende bewegen levert heel wat gezondheidsvoordelen op. Elke dag een halfuur matig intensief bewegen (= twee kwartier beweegplezier) levert voordelen op voor het functioneren van de werknemer en hierdoor ook voor het bedrijf. Er zijn heel wat activiteiten die meer bewegen bij werknemers aanmoedigen en die via de werkplek aangeboden kunnen worden.
De studiedag ‘Bedrijf in beweging’ schenkt aandacht aan de voordelen van meer bewegen voor werkgevers en werknemers en toont aan hoe een bewegingsbeleid in een bedrijf gerealiseerd kan worden. Deze studiedag richt zich in de eerste plaats tot HR-verantwoordelijken en preventieadviseurs van geïnteresseerde bedrijven. De studiedag vindt plaats op 6 juni in Brugge (Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, Sint-Andries).
Informatie op www.cm-fit.be

Innoverende instrumenten om de professionele stress te diagnosticeren, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Brussel (FOD auditorium), 15 juni 2006
Inlichtingen: Nadia Corryn FOD WASO, E. Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tél: 32 (0) 2 233 45 60 - Fax +32 (0)2 233.42.52 email: nadia.corryn@meta.fgov.be

Des outils innovants pour diagnostiquer le stress professionnel, organisation du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bruxelles (auditoire du SPF), le 15 juin 2006
Pour plus d'info, contacter Sophie Pistello SPF Emploi Travail et Concertation sociale,
rue E. Blérot 1, 1070 Bruxelles Tél: 32 (0) 2 233 42 43 - Fax +32 (0)2 233.42.52
email: sophie.pistello@meta.fgov.be

Ter herinnering :IEA 2006 (International Ergonomics Association) congres doorgaat van 10
tot 14 juli 2006 te Maastricht. http://www.iea2006.org/

Pour rappel: prochain congrès de l'IEA 2006 (International Ergonomics Association) aura lieu du 10 au 14 juillet à Maastricht, http://www.iea2006.org/

Pour rappel: le 41ème congrès de la SELF aura lieu les 11-12 et 13 septembre à Caen (F) et aura pour thème Ergonomie et Santé au Travail et les 5 sous-thèmes: le stress professionnel, la charge de travail, les durées de travail, le vieillissement des populations au travail et la pluridisciplinarité.
Plus d'info sur
http://www.ergonomie-self.org/self2006/theme2006.html

Publicaties - Publications
VIOLENCE AU TRAVAIL : Facteurs organisationnels pouvant générer des violences physiques et du harcèlement sexuel et moral sur les lieux  de travail. Ada Garcia et al, 2005. Recherche financée par le SPF ETCS et le FSE
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/fichiers_bes_flash/Facteurs_org_Garcia_2005.pdf

Workload-Related Musculoskeletal Disorders among Hotel Housekeepers: Employer Records Reveal a Growing National Problem April 19, 2006  Eric Frumin et al, USA.
http://www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/fichiers_bes_flash/housekeeping_MSD_US_0406.pdf

SOBANE : een nieuwe brochure over de risico's van brand of explosie
Meer info op: http://www.sobane.be/liens_nl_sobane.html#nieuws

SOBANE: Une nouvelle brochure sur les risques liés aux risques d'incendie et d'explosion vient de paraître. Plus d'info sur http://www.sobane.be/liens_fr_sobane.html#nouveautes


Internetlinks - Liens internet
Het Belgisch informatienetwerk inzake preventie
Het netwerk biedt informatie inzake preventie, bescherming en welzijn op het werk. Initiatiefnemer is het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Het Belgisch steunpunt coördineert het netwerk en beheert de informatie. http://be.osha.eu.int/index_html

Le réseau d'information belge pour la prévention
Ce réseau rassemble et diffuse de l'information en matière de prévention, protection et bien-être au travail à l'initiative de l''Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Le Point Focal belge coordonne le réseau national de fournisseurs d'informations en matière de prévention et gère ces informations.
http://be.osha.eu.int/index_html

Deze laaste maanden, veel discussies op REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Om alles op REACH te weten:
http://mineco.fgov.be/organization_market/Reach/home_nl.htm

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Pour tout savoir sur REACH:
http://mineco.fgov.be/organization_market/Reach/home_fr.htm

Nieuwe Belgische site: Netwerk voor Psycho-Sociale uitwisseling over de Evolutie van de Werkvoorwaarden en de verbetering van het professionele Welzijn
http://www.respectautravail.be/

Un nouveau site en Belgique: Réseau d'Echange Socio-Psychologique pour l'Evolution des Conditions de Travail et l'amélioration du Bien-être professionnel
http://www.respectautravail.be/


Voor BES / Pour la BES
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be
Alain Piette, email: piette@hytr.ucl.ac.be
Website / Site BES: http://www.md.ucl.ac.be/hytr/bes/


Unité Hygiène et Physiologie du Travail
Université catholique de Louvain
Clos Chapelle-aux-Champs 30-38
B  -  1200   Bruxelles
Tél. 32 2 764 32 29  -   Fax 32 2 764 39 54
Email: piette@hytr.ucl.ac.be
Site WEB: http://www.md.ucl.ac.be/hytr/
Site SOBANE: http://www.sobane.be